ელექტრონული ჟურნალი
კომერციული დამატებითი პროგრამები
მიღების პროცედურები / ძირითადი სასწავლო პროგრამები / კომერციული დამატებითი პროგრამები /
1კრეატიული განათლების სკოლის მოსამზადებელი ცენტრი დაფუძნდა პროფესიონალების მიერ, რომლებიც 2007 წლის შემდეგ ერთად მუშაობენ მრავალ აკდემიურ პროექტში და მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწიეს.

თანამშრომლები არიან დამსახურებული პედაგოგები, სამეცნიერო ხარისხის მქონე სპეციალისტები.

მოსამზადებელი კურსები
კრეატიული განათლების სკოლა სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს მომზადებას საატესტატო გამოცდებისთვის:

კურსის ხანგრძლივობა: 34-35 კვირა
სწავლის დასაწყისი: 12 ოქტომბერი
კურსის ფარგლებში მომზადება შესაძლებელია შემდეგ საგნებში:

1. გეოგრაფია
2. ქიმია
3. ფიზიკა
4. ბიოლოგია

თითეული გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 აკადემიური საათი;
მეცადინეობა წარიმართება 4-5 მოსწავლიან ჯგუფში;
საგნის ღირებულება 50 ლარი